Triangle Trucking Co.
6" x 32" x 40"
Triangle Trucking Co.
Ken Yuhasz
©1989